Najczęściej zadawane pytania w żywieniu bydła żytem hybrydowym

1. Ile żyta można podać krowom mlecznym w trakcie laktacji?
Zgodnie z zaleceniami Niemieckiego Towarzystwa Rolniczego DLG z 2006 roku, krowy mleczne mogą otrzymywać do 40% żyta w paszy treściwej, jednak nie więcej niż 4 kg na szt./dzień. Liczne badania prowadzone zarówno w Polsce jak i zagranicą potwierdzają, że 40 % żyta w paszy treściwej nie ma negatywnego wpływu, zarówno dla zdrowia jak i wydajności krów mlecznych. Dodatkowo należy wspomnieć, że stosując żyto w żywieniu krów możemy znacznie poprawić opłacalność produkcji mleka, ponieważ żyto jest z reguły tańszym surowcem paszowym od innych gatunków zbóż.

2. Czy zastosowanie żyta w mieszankach treściwych dla krów będących w trakcie laktacji może spowodować obniżenia produkcji mleka oraz wpłynąć na parametry mleka takie jak białko czy tłuszcz?
Eksperyment analizujący wydajności i parametry mleka u rasy polski HF odmiany czarno-białej, przeprowadził Instytut Zootechniki PIB, Zakład Doświadczalny Pawłowice. Testowano mieszanki z 25% i 40% udziałem żyta hybrydowego Visello w paszy treściwej, natomiast w mieszance kontrolnej jako zamiennika żyta użyto pszenicy. Wyniki jednoznacznie wykazały brak znaczących różnic w wydajności i składzie mleka krów żywionych mieszanką z żytem KWS ZBOŻA w porównaniu do grupy żywionej pszenicą. Doświadczenie w pełni potwierdziło oficjalne zalecenia Niemieckiego Towarzystwa Rolniczego DLG.

3. Ile można podawać żyta bydłu opasowemu w paszy treściwej?
Maksymalne ilości jakie zalecają normy żywienia Niemieckiego Towarzystwa Rolniczego DLG to: do 20 % w paszy treściwej, nie więcej niż 1 kg/szt./dzień. Instytut Zootechniki PIB Zakład Doświadczalny w Pawłowicach przeprowadził badania na grupie 30 buhajków. Celem badania było określenie optymalnego udziału w mieszance treściwej żyta hybrydowego odmiany Visello. Wyniki badań potwierdzają, że żyto hybrydowe KWS ZBOŻA jest dobrym surowcem paszowym, który z powodzeniem może być używany w opasie bydła rzeźnego, nawet na poziomie 40% w mieszance treściwej. Pełny raport z uzyskanych wyników znajduje się na naszej stronie internetowej.

4. Czy żywienie krów mlecznych mieszanką paszową na bazie żyta nie wpływa na wzrost zawartości komórek somatycznych w mleku?
Według naszej wiedzy i w oparciu o doświadczenia prowadzone przez Instytut Zootechniki PIB Zakład Doświadczalny w Pawłowicach, mleko pochodzące od krów, które otrzymywały w paszy treściwej 40% żyta KWS ZBOŻA, charakteryzowało się niższą liczbą komórek somatycznych w porównaniu z grupą kontrolną. Tak wiec jesteśmy przekonani, że stosowanie żyta hybrydowego KWS ZBOŻA w żywieniu krów mlecznych nie powinno wpłynąć na zwiększenie liczby komórek somatycznych w mleku.

5. Jaka jest zawartość mikotoksyn w życie w porównaniu do innych gatunków zbóż?
Zawartość mikotoksyn w zbożach jest uzależniona od wielu czynników. Do głównych można zaliczyć warunki pogodowe panujące podczas wegetacji roślin oraz zbioru poprzez obróbkę, przechowywanie, uproszczone systemy uprawy itd. W każdym z tych etapów w wyniku zaniedbań można doprowadzić do zanieczyszczeń mikotoksynami. Przeprowadzone badania w Polsce wskazują, że ziarno żyta zawiera o wiele mniej mikotoksyn niż inne ziarna zbóż. Zjawisko to jest spowodowane wysoką odpornością żyta na choroby fuzaryjne, co wpływa na znacznie mniejsze skażenie mikotoksynami polowymi.

Zawartość mikotoksyn w zbożach w 2011 roku.