Najczęściej zadawane pytania w żywieniu bydła żytem hybrydowym

1. Ile żyta można podać krowom mlecznym w trakcie laktacji?

Zgodnie z zaleceniami Niemieckiego Towarzystwa Rolniczego DLG z 2006 roku, krowy mleczne mogą otrzymywać do 40% żyta w paszy treściwej, jednak nie więcej niż 4 kg na szt./dzień. Liczne badania prowadzone zarówno w Polsce jak i zagranicą potwierdzają, że 40 % żyta w paszy treściwej nie ma negatywnego wpływu, zarówno dla zdrowia jak i wydajności krów mlecznych. Dodatkowo należy wspomnieć, że stosując żyto w żywieniu krów możemy znacznie poprawić opłacalność produkcji mleka, ponieważ żyto jest z reguły tańszym surowcem paszowym od innych gatunków zbóż.

2. Czy zastosowanie żyta w mieszankach treściwych dla krów będących w trakcie laktacji może spowodować obniżenia produkcji mleka oraz wpłynąć na parametry mleka takie jak białko czy tłuszcz?

Eksperyment analizujący wydajności i parametry mleka u rasy polski HF odmiany czarno-białej, przeprowadził Instytut Zootechniki PIB, Zakład Doświadczalny Pawłowice. Testowano mieszanki z 25% i 40% udziałem żyta hybrydowego KWS w paszy treściwej, natomiast w mieszance kontrolnej jako zamiennika żyta użyto pszenicy. Wyniki jednoznacznie wykazały brak znaczących różnic w wydajności i składzie mleka krów żywionych mieszanką z żytem KWS ZBOŻA w porównaniu do grupy żywionej pszenicą. Doświadczenie w pełni potwierdziło oficjalne zalecenia Niemieckiego Towarzystwa Rolniczego DLG.

3. Ile można podawać żyta bydłu opasowemu w paszy treściwej?

Maksymalne ilości jakie zalecają normy żywienia Niemieckiego Towarzystwa Rolniczego DLG to: do 20 % w paszy treściwej, nie więcej niż 1 kg/szt./dzień. Instytut Zootechniki PIB Zakład Doświadczalny w Pawłowicach przeprowadził badania na grupie 30 buhajków. Celem badania było określenie optymalnego udziału w mieszance treściwej żyta hybrydowego. Wyniki badań potwierdzają, że żyto hybrydowe KWS ZBOŻA jest dobrym surowcem paszowym, który z powodzeniem może być używany w opasie bydła rzeźnego, nawet na poziomie 40% w mieszance treściwej. Pełny raport z uzyskanych wyników znajduje się na naszej stronie internetowej.

4. Czy żywienie krów mlecznych mieszanką paszową na bazie żyta nie wpływa na wzrost zawartości komórek somatycznych w mleku?

Według naszej wiedzy i w oparciu o doświadczenia prowadzone przez Instytut Zootechniki PIB Zakład Doświadczalny w Pawłowicach, mleko pochodzące od krów, które otrzymywały w paszy treściwej 40% żyta KWS ZBOŻA, charakteryzowało się niższą liczbą komórek somatycznych w porównaniu z grupą kontrolną. Tak wiec jesteśmy przekonani, że stosowanie żyta hybrydowego KWS ZBOŻA w żywieniu krów mlecznych nie powinno wpłynąć na zwiększenie liczby komórek somatycznych w mleku.

5. Jaka jest zawartość mikotoksyn w życie w porównaniu do innych gatunków zbóż?

Zawartość mikotoksyn w zbożach jest uzależniona od wielu czynników. Do głównych można zaliczyć warunki pogodowe panujące podczas wegetacji roślin oraz zbioru poprzez obróbkę, przechowywanie, uproszczone systemy uprawy itd. W każdym z tych etapów w wyniku zaniedbań można doprowadzić do zanieczyszczeń mikotoksynami. Przeprowadzone badania w Polsce wskazują, że ziarno żyta zawiera o wiele mniej mikotoksyn niż inne ziarna zbóż. Zjawisko to jest spowodowane wysoką odpornością żyta na choroby fuzaryjne, co wpływa na znacznie mniejsze skażenie mikotoksynami polowymi.


Zboża
Stężenie mikotoksyn [ppb]
DON NIV T2 HT2 ZEA OTA
Średnia zboża
338
11,3
4,03

9,21
31,7
4,17
Maximum zboża
8187
290
149

486
608
155
Średnia żyto
33,9
3,49
1,31

2,75
7,32
8,9
Maximum żyto
113
7,94
2,38

4,95
28
17,8

Grajewski J., Twarużek M.; Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (2011)