Informacja o ochronie prywatności dla naszych profili firmowych w mediach społecznościowych

Dziękujemy za odwiedzenie jednego z profili firmowych KWS SAAT SE & Co. KGaA lub jednego z lokalnych podmiotów KWS wymienionych w Załączniku 1 (dalej zwanych łącznie „KWS”, „my” lub „nas”) w mediach społecznościowych i związane z tym zainteresowania naszą firmą. KWS bardzo poważnie traktuje ochronę danych osobowych użytkowników. Przetwarzamy Państwa dane osobowe w sposób poufny i zgodnie z ustawowymi wymogami ochrony danych oraz niniejszą informacją o ochronie prywatności. Poniżej chcielibyśmy poinformować Państwa w szczególności, jakie dane osobowe są przetwarzane, gdy odwiedzają Państwo jeden z następujących profili firmy KWS w mediach społecznościowych:

 • Twitter (Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07 Irlandia) dla strony na Twitterze pod adresem:
  https://twitter.com/KWS_Group
  https://twitter.com/KWS_Semillas
  https://twitter.com/KWS_Benelux

 • Instagram (Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia) dla strony na Instagramie pod adresem:
  KWS Austria (https://www.instagram.com/kws_austria/)
  KWS Benelux BV (https://www.instagram.com/kws_benelux/)
  KWS Deutschland (https://www.instagram.com/kws.deutschland/)
  KWS Italia (https://www.instagram.com/kwsitalia/)
  KWS Portugal (https://www.instagram.com/kwsemportugal/)
  KWS Romania (https://www.instagram.com/kws_ro/)
  KWS Scandinavia (https://www.instagram.com/sukkerroer/)
  KWS Srbija (https://www.instagram.com/kws.srbija/)
  KWS Semillas Iberica (https://www.instagram.com/kwssemillas/)

 • XING (New Work SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Niemcy) dla strony XING pod adresem https://www.xing.com/pages/kwsgruppe.

 • YouTube (Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia) dla strony YouTube pod adresem https://www.youtube.com/user/KWSSeedingTheFuture.

 • LinkedIn (LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2 Ireland) dla strony LinkedIn pod adresem https://www.linkedin.com/company/kwsgroup/.

Informacje zawarte w niniejszej informacji o ochronie prywatności dotyczą przetwarzania danych osobowych w związku z wizytą użytkownika na naszych profilach firmowych w mediach społecznościowych, o ile przetwarzamy takie dane.

1. Administrator danych

Administratorem przetwarzającym dane zgodnie z art. 4 ust. 7 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) dla profili firmowych KWS w mediach społecznościowych na Twitterze, LinkedIn, XING i YouTube jest KWS SAAT SE & Co. KGaA, Grimsehlstraße 31, 37574 Einbeck, Niemcy.

Administratorem danych zgodnie z art. 4 ust. 7 RODO dla profili firmowych KWS w mediach społecznościowych na Instagramie jest odpowiednia lokalna jednostka KWS określona w załączniku 1.

2. Cele i podstawy prawne przetwarzania

a) Kontakt i interakcja

Przetwarzamy Państwa dane osobowe, gdy kontaktują się Państwo z nami za pośrednictwem naszych profili firmowych, korzystając z udostępnionych w tym celu funkcji (np. wiadomości, funkcji komentarzy, postów, przycisku „Lubię to”) lub uzyskując dostęp do udostępnianych przez nas treści (np. filmów).

Jeśli kontaktują się Państwo się z nami w ten sposób, przetwarzamy Państwa dane osobowe, które są bezpośrednio dostępne (ogólnie: nazwa użytkownika, zdjęcie profilowe, treść wiadomości, jeśli dotyczy, w tym zdjęcia w nich zawarte, data i godzina interakcji) w celu odpowiedzi na Państwa zapytanie. Przetwarzamy Państwa dane osobowe również w celu zewnętrznej prezentacji naszej firmy, jak również w celu informowania o naszych produktach, usługach i projektach oraz ich optymalizacji.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6, ust. 1, litera f) RODO. Nasz uzasadniony interes polega na kontaktowaniu się z (potencjalnymi) klientami i zainteresowanymi stronami, prezentowaniu naszej firmy na zewnątrz, jak również informowaniu Państwa o naszych produktach, usługach i projektach oraz ich optymalizacji.

Jeżeli kontaktują się Państwo z nami za pośrednictwem profili firmowych w mediach społecznościowych KWS w celu zawarcia lub wykonania umowy z nami, podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6, ust 1, litera b) RODO.

b) Oceny w celach statystycznych z wykorzystaniem Page Insights

Wykorzystujemy Page Insights w celu projektowania opartego na zapotrzebowaniu i ciągłej optymalizacji naszej oferty na naszych profilach firmowych w mediach społecznościowych. Podczas odwiedzin lub interakcji na naszym profilu firmowym otrzymujemy od dostawcy anonimowe informacje w formie statystyk o naszych odwiedzających i ich interakcji na naszym profilu firmowym (Page Insights).

Przetwarzamy dane za pomocą Page Insights w celu optymalizacji naszej oferty i zapewnienia bardziej efektywnej komunikacji z (potencjalnymi) klientami i zainteresowanymi stronami.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6, ust. 1, litera f) RODO. Nasz uzasadniony interes polega na ulepszaniu naszej oferty na naszych profilach firmowych w mediach społecznościowych.

c) Targetowanie w mediach społecznościowych

Jeśli w kontekście reklamy opartej na zainteresowaniach mielibyśmy przeprowadzić „zaawansowane dopasowanie” z danymi osobowymi, które zostaną przez nas przesłane na odpowiednią platformę mediów społecznościowych, będzie się to odbywać wyłącznie na podstawie zgody udzielonej przez użytkownika w tym celu (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Obowiązują informacje dotyczące prywatności podane podczas uzyskiwania zgody.

d) Udział w konkursach

Jeśli wezmą Państwo udział w jednym z naszych konkursów, będziemy również przetwarzać Państwa dane w celu przeprowadzenia danego konkursu. Celem przetwarzania danych osobowych jest wyłonienie i ogłoszenie zwycięzców oraz przyznanie nagród. W tym celu najpierw zapisywane są nazwy kont osób, które biorą udział w konkursie, a następnie spośród nich losowani są zwycięzcy. Następnie KWS ogłasza zwycięzców i kontaktuje się z nimi w celu uzyskania ich adresu pocztowego i wysłania nagród.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6, ust. 1, litera f) RODO. Prawnie uzasadniony interes KWS polega na możliwości ustalenia i ogłoszenia zwycięzcy konkursu oraz przyznania odpowiednich nagród.

3. Odbiorcy danych osobowych z KWS

Odbiorcami danych osobowych są operatorzy platform mediów społecznościowych, jak opisano w odpowiednich informacjach o ochronie prywatności:

 • informacja o ochronie prywatności na Twitterze pod adresem https://twitter.com/en/privacy
 • informacja o ochronie prywatności na Instagramie pod adresem https://help.instagram.com/519522125107875
 • informacja o polityce prywatności LinkedIn na stronie https://pl.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=homepage-basic_footer-privacy-policy
 • informacja o prywatności XING na stronie https://privacy.xing.com/en/privacy-policy
 • informacja o ochronie prywatności w YouTube pod adresem https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=de

Ponadto, KWS współpracuje z wewnętrznymi i zewnętrznymi dostawcami usług („podmioty przetwarzające”), takimi jak dostawcy usług utrzymania IT. Usługodawcy ci mogą działać wyłącznie zgodnie z poleceniami KWS i są umownie zobowiązani do przestrzegania obowiązujących wymogów w zakresie ochrony danych.

O ile jest to prawnie dopuszczalne i konieczne w celu przestrzegania obowiązujących przepisów prawa lub dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych, KWS przekazuje dane osobowe sądom, urzędom lub kancelariom prawnym.

4. Przekazywanie danych do krajów trzecich

Nie udostępniamy Państwa danych osobowych państwom spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego („kraje trzecie”).

Istnieje jednak możliwość, że platformy mediów społecznościowych mogą również przetwarzać dane osobowe poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, gdzie nie mamy kontroli ani dostępu. Dalsze szczegóły można znaleźć w informacji o prywatności wymienionej w punkcie 3.

5. Czas przechowywania

W celu przeprowadzenia naszych konkursów, nazwy kont uczestników będą przechowywane do momentu wyłonienia zwycięzcy. Nazwy kont zostaną wówczas usunięte. Nazwiska i dane adresowe zwycięzców będą przechowywane do momentu wręczenia nagród. Nazwiska i dane adresowe zostaną wówczas usunięte.

Ponadto usuwamy dane, jeżeli nie są one już potrzebne do realizacji naszych celów i nie ma innej podstawy prawnej, w szczególności ustawowych lub umownych okresów przechowywania. Jeżeli kontaktują się Państwo z nami za pośrednictwem profili firmowych KWS w mediach społecznościowych (np. poprzez funkcję komentarzy), przetwarzamy Państwa dane tak długo, jak długo są one dla nas dostępne. Mogą Państwo sami określić dostępność niektórych funkcji poprzez usunięcie swoich danych, np. poprzez usunięcie swojego komentarza lub opinii na naszym profilu firmy KWS w mediach społecznościowych.

6. Prawa osoby, której dane dotyczą

W ramach odpowiednich wymogów prawnych przysługują Państwu określone prawa w odniesieniu do Państwa danych osobowych. Należy pamiętać, że istnieją pewne wyjątki dotyczące korzystania z tych praw. Dlatego nie można z nich korzystać we wszystkich przypadkach.

 • Prawo do informacji: mają Państwo prawo do uzyskania informacji na temat wszystkich danych osobowych przechowywanych przez KWS na Państwa temat.
 • Korekta: mogą Państwo zażądać od nas poprawienia nieprawidłowych danych osobowych.
 • Usunięcie: w pewnych okolicznościach mogą Państwo poprosić nas o usunięcie danych osobowych, a my podejmiemy stosowne kroki, aby poinformować innych administratorów przetwarzających dane, że zażądali Państwo usunięcia łączy do swoich danych, jak również usunięcia kopii lub duplikatów Państwa danych.
 • Wycofanie zgody: możecie Państwo wycofać swoją zgodę, której udzieliliście nam w ramach przetwarzania danych i zapobiec dalszemu przetwarzaniu, jeśli nie ma innego powodu, dla którego KWS może lub musi przetwarzać Państwa dane osobowe.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania: w niektórych przypadkach mogą Państwo zażądać od nas ograniczenia przetwarzania Państwa danych.
 • Prawo do przenoszenia danych: jeżeli przekazali nam Państwo dane na podstawie umowy lub zgody, mogą Państwo zażądać, aby przekazane przez Państwa dane zostały otrzymane w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie lub mogą Państwo zażądać, abyśmy przekazali je innemu administratorowi danych.

Prawo do wyrażenia sprzeciwu

Prawo do sprzeciwu w indywidualnych przypadkach

Mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, które opiera się na prawnie uzasadnionych interesach, z przyczyn wynikających z Państwa szczególnej sytuacji. Te dane osobowe nie będą już przetwarzane w tych celach, chyba że istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub przetwarzanie służy do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych.

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego

W pojedynczych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane dla celów marketingu bezpośredniego. W każdej chwili mają Państwo prawo sprzeciwić się przetwarzaniu Państwa danych osobowych dla celów takiego marketingu. Jeżeli sprzeciwią się Państwo przetwarzaniu danych w celach marketingu bezpośredniego, Państwa dane osobowe nie będą już przetwarzane w tych celach.

Aby skorzystać z powyższych praw, można się z nami skontaktować za pośrednictwem danych kontaktowych podanych w punkcie 1. niniejszej informacji o ochronie prywatności.

 • Składanie skarg: mają Państwo również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych, w szczególności w państwie członkowskim Państwa miejsca zamieszkania, miejsca pracy lub miejsca podejrzenia naruszenia, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa jest niezgodne z prawem.

7. Łącza zewnętrzne

Nasza oferta online zawiera czasami łącza, które odsyłają do stron internetowych osób trzecich. Jeśli nie jest to oczywiste, zaznaczamy, kiedy łącza są łączami zewnętrznymi. KWS nie ma wpływu na treść i wygląd stron internetowych zewnętrznych dostawców. W tym zakresie niniejsza informacja o prywatności nie ma zastosowania do takich zewnętrznych stron internetowych.

8. Zmiany niniejszej informacji o ochronie prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do okresowego przeglądu i zmiany niniejszej informacji o ochronie prywatności. W tym zakresie prosimy o zapoznanie się z aktualną wersją naszej informacji o ochronie prywatności.

Październik 2021 r.

Załącznik 1

Podmiot Nazwa i dane kontaktowe administratora danych
KWS Austria KWS Austria Saat GmbH
Landstraßer Hauptstraße 71/1/205
1030 Wien, Austria
E-mail: datenschutz.kwsaustria@kws.com
KWS Benelux BV KWS Benelux B.V.
Schellingstraat 10
4879NK Etten-Leur, Niderlandy
Telefon: +32 76 50 30003
Fax: +32 76 50 23518
E-mail: dataprotection.kwsbenelux@kws.com
KWS Deutschland KWS SAAT SE & Co. KGaA
Grimsehlstraße 31
37574 Einbeck, Niemcy
Telefon: +49 (0)5561 311-1412
Fax: +49 (0)5561 311-500
E-mail: dataprotection@kws.com
KWS Italia KWS Italia S.p.A.
Via Secondo Casadei 8
47122 Forli, Włochy
Telefon: +39 0543 474611
Fax: +39 0543 474613
E-mail: protezionedati.kwsitalia@kws.com
KWS Portugal KWS Semillas Ibérica, S.L.U.
Viticultura 13
47610 Zaratán Valladolid, Hiszpania
Telefon: +34 983 33 49 16
Fax: +34 983 33 07 53
E-mail: protecciondatos.kwssemillas@kws.com
KWS Romania KWS Seminte SRL
Strada Barajul Arges nr. 6
Sector 1, Bucuresti, Rumunia
Telefon: +40 (0)21-315-42-80
Fax: +40 (0)21-310-42-38
E-mail: protectiadatelor.kwsseminte@kws.com
KWS Scandinavia KWS Scandinavia A/S
Lysholt Allé 10
7100 Vejle, Dania
E-mail: dataskydd.se@kws.com
KWS Srbija KWS Srbija d.o.o.
Industrijska 5,
Bečej Sector, Serbia
Telefon: 00 381 21 215 61 04
E-mail: dataprotection@kws.com
KWS Semillas Iberica KWS Semillas Ibérica, S.L.U.
Viticultura 13
47610 Zaratán Valladolid, Hiszpania
Telefon: +34 983 33 49 16
Fax: +34 983 33 07 53
E-mail: protecciondatos.kwssemillas@kws.com