"Żyto lubi patrzeć w niebo"

W wielu zaleceniach agrotechnicznych, nawet takich, które opublikowane zostały prawie 100 lat temu, możemy odnaleźć instrukcję, że „…siew żyta winien być płytki 2-3 cm….” (Fot. nr 1), i jest to aktualne po dziś dzień. Wspomniane zalecenia możemy również odnaleźć w przysłowiach ludowych, których jest kilka wersji. Regionalnie różnią się nieco w składni słów czy użycia bardziej wyszukanego środka artystycznego wyrazu, ale każde z nich zwraca uwagę na konieczność płytkiego siewu żyta. Śląska wersja przysłowia brzmi następująco: cyt.: „Żyto lubi patrzeć w niebo, ażeby się mogło zakrzewić na zimę”. Siew żyta ozimego realizujemy na głębokości 2,5 – 3 cm. Materiał siewny winien spoczywać na zagęszczonej warstwie łoża siewnego w celu prawidłowego podsiąku wody oraz powinien być przykryty spulchnioną, strukturalną warstwą gleby, która się szybko ogrzewa, zapewnia odpowiedni dostęp powietrza atmosferycznego (wymiana gazowa) i będzie stawiała niewielki opór podczas procesu kiełkowania.

Foto nr 1. Materiał siewny żyta umieszczony na głębokości 3 cm. Łoże siewne zagęszczone, wierzchnia warstwa gleby o dobrej luźnej strukturze.

Foto nr 1. Materiał siewny żyta umieszczony na głębokości 3 cm. Łoże siewne zagęszczone, wierzchnia warstwa gleby o dobrej luźnej strukturze.

W przypadku słabszego uwilgotnienia gleby, głębokość siewu można nieco zwiększyć. Głębszego umieszczenia materiału siewnego mogą wymagać również niektóre herbicydy dedykowane do zastosowania w terminie jesiennym, dlatego też warto zapoznać się z specyficznymi wymaganiami preparatów, które będą zastosowane w uprawie i wykonać siew na wymaganą głębokość. Indywidualne instrukcje dla poszczególnych pestycydów zwykle można odszukać w końcowych treściach etykiety w sekcji pt.: Uwagi lub „Środki ostrożności i zalecenia…”Zbyt głębokie siewy żyta ozimego (również innych zbóż) zawsze opóźniają, a nawet ograniczają wschody, osłabione siewki roślin są bardziej narażone na infekcję chorób fuzaryjnych, rośliny wytwarzają długie podziemne międzywęźle korzeniowe, co wydłuża okres wschodów i wpływa negatywnie na proces krzewienia (Fot. nr 2).


Foto nr 2. Wszystkie rośliny żyta pochodzą z  jednego terminu siewu oraz tego samego pola, fotografia wykonana w końcu października. Rośliny z lewej strony fotografii, siew prawidłowy na głębokość 2 cm, rośliny z prawej strony fotografii siew wykonany na głębokość 5 cm: mała masa korzeniowa, osłabiony rozwój, słabsze krzewienie, wytworzone bardzo długie międzywęźle korzeniowe – stan nieprawidłowy.

Foto nr 2. Wszystkie rośliny żyta pochodzą z jednego terminu siewu oraz tego samego pola, fotografia wykonana w końcu października. Rośliny z lewej strony fotografii, siew prawidłowy na głębokość 2 cm, rośliny z prawej strony fotografii siew wykonany na głębokość 5 cm: mała masa korzeniowa, osłabiony rozwój, słabsze krzewienie, wytworzone bardzo długie międzywęźle korzeniowe – stan nieprawidłowy.

Błędy popełnione w trakcie siewu są nienaprawialne, a bardzo łatwo jest ich uniknąć. Wystarczy tylko w trakcie wykonywania siewu monitorować poprawność pracy siewnika i w razie konieczności dokonać odpowiednich korekt.

Product Manager Żyto Hybrydowe Bartosz Rudzki