• KWS_gateway_research_center_woman_analysing_plant_samples.jpg
    Edycja genomu

Edycja genomu – precyzyjna i szybka nowa technika hodowli

Edycja genomu jest nową metodą hodowli (NBM), która poprzez ukierunkowaną mutagenezę pozwala na precyzyjny i szybki rozwój odmian roślin uprawnych.

Edycja genomu jest bardziej precyzyjna niż tradycyjne metody hodowli, a bezpośrednia zmiana genomu umożliwia modyfikację jedynie docelowych, wybranych cech.

Co istotne, w porównaniu z tradycyjnymi metodami hodowli, edycja genomu może przyspieszyć rozwój nowych odmian roślin o 20-30%.

Istnieją różne formy i techniki edycji genomu. Opierają się one na programowalnych enzymach (nukleazach), które są używane do cięcia DNA w określonych miejscach, tak aby możliwe było dokonanie celowych i precyzyjnych delecji (usunięcie fragmentu nici DNA), zastąpienia fragmentu DNA, lub insercji do genomu. Mimo że innowacje, jeśli chodzi o edycję genomu sięgają lat 80-tych, to przy hodowli roślin metoda ta jest stosowana dopiero od 2005 roku. Wcześniejsze metody edycji genomu obejmują meganukleazy, nukleazy z palca cynkowego (ZFN) i nukleazy efektorowe podobne do aktywatora transkrypcji (TALEN). Od czasu pierwszego zastosowania w hodowli roślin w 2013 roku, CRISPR/Cas stał się najczęściej stosowaną metodą ze względu na swoją względną prostotę, wydajność, wszechstronność i szybkość.

Edycję genomu można wykorzystać do opracowania upraw o korzystnych cechach:

Wiele przykładów udanej implementacji pokazuje, że edycja genomu może znacząco przyczynić się do globalnego bezpieczeństwa żywnościowego i zrównoważonego rolnictwa. Odmiany odporne na szkodniki lub choroby lub odmiany o wyższej efektywności wykorzystania składników odżywczych lub wody mogą umożliwić zmniejszenie nakładów rolniczych, takich jak nawozy nieorganiczne, środki ochrony roślin i woda. Ponadto, uprawy będzie można lepiej dostosować do globalnie i lokalnie zmieniającego się klimatu, a zmniejszone zapotrzebowanie na grunty rolne i nakłady zmniejszą ogólny wkład rolnictwa w globalne emisje gazów cieplarnianych.

Edycja genomu w KWS

W KWS zrównoważone rolnictwo jest głównym celem stosowania metod edycji genomu dla naszych kluczowych upraw od 2015 roku. Ze względu na obecne regulacje prawne UE, które skutecznie zabraniają stosowania edycji genomu w hodowli roślin, obecnie skupiamy się na badaniach. Wykorzystujemy edycję genomu na przykład do identyfikacji i walidacji genów.

Jeśli chodzi o przyszłość edycji genomu, to koncentrujemy się na rozwoju takich cech, jak odporność na grzyby, wirusy i owady, stabilność plonów i jakość kiszonki.

KWS jest jedną z blisko 60 firm współpracujących w projekcie badawczym PILTON, zarządzanym przez Niemiecką Federację Innowacji Roślin e.V. (GFPi). Celem tego projektu jest opracowanie wielu tolerancji grzybów w pszenicy oraz zademonstrowanie potencjału edycji genomu w ograniczaniu zapotrzebowania na środki ochrony roślin.

Projekt PILTON (EN)

Jesteśmy zaangażowani w podejmowanie wyzwań związanych z rolnictwem poprzez innowacyjne podejścia. Dzięki szybkości i precyzji edycji genomu umożliwiamy rozwój upraw odpornych na zmiany klimatu, zapewniając rozwiązania dla zrównoważonego rolnictwa.

Dr Manny Saluja, zaawansowany naukowiec, edycja genomu, KWS

Dalsza lektura (EN)

New Breeding Methods: More than just a "test-tube scenario" Download 2022 (PDF | 144 KB)
Download 2023 (PDF | 491 KB)
EU-SAGE interactive online database of genome-edited crops Read more

Przegląd naszych metod hodowli

Krzyżowanie i selekcja

Krzyżowane są ze sobą rośliny rodzicielskie o pożądanych cechach. Nasiona największych i najbardziej produktywnych roślin są wysiewane ponownie.

Hodowla liniowa

W tym przypadku krzyżuje się dwie linie rodzicielskie, które się maksymalnie wzajemnie uzupełniają w zakresie pożądanych właściwości. Wybiera się najlepsze rośliny i ponownie je krzyżuje.

Hodowla mieszańców

W trakcie hodowli mieszańców krzyżuje się dwie genetycznie odmienne linie rodzicielskie.

Hodowla komórek i tkanek

Całe komórki są regenerowane z poszczególnych komórek rośliny przy użyciu pożywek odżywczych w laboratorium.

Znaczniki

Znaczniki molekularne umożliwiają kontrolowanie właściwości roślin.

Fenotypowanie

W tym przypadku cecha rośliny hodowlanej jest badana w warunkach polowych. Do zautomatyzowanej analizy wykorzystywane są nowoczesne technologie.

Inżynieria genetyczna

W tym przypadku poszczególne geny lub segmenty genów w DNA są celowo wprowadzane do genomu rośliny uprawnej.

Badania genetyczne

W tym przypadku analizowana jest holistyczna struktura i biologiczna funkcja genomu roślinnego.

Edytowanie genomu

Pojęcie edytowanie genomu obejmuje wiele różnych metod. Przy użyciu tej metody można uzyskiwać dostęp do poszczególnych komponentów DNA i je precyzyjnie zmieniać.