Oznámenie o ochrane osobných údajov pre zákazníkov a obchodných partnerov

My, spoločnosť KWS Semena, s.r.o., Ivanská cesta 30/B, 821 04 Bratislava, Slovensko (ďalej len „KWS“, „my“ alebo „nás“ vo všetkých gramatických tvaroch) berieme ochranu osobných údajov veľmi vážne. Spoločnosť KWS zvyčajne neposkytuje svoje výrobky priamo farmárom (svojim „zákazníkom“), ale spoločnostiam, napr. veľkoobchodníkom, distribútorom, predajcom, dodávateľom a iným partnerom (spolu ďalej len „obchodní partneri“). Z tohto dôvodu spoločnosť KWS získava a spracúva len obmedzené množstvo osobných údajov na strane zákazníkov. Údaje súvisiace s obchodnými partnermi sa zvyčajne nepovažujú za osobné údaje. Spoločnosť KWS však spracúva obchodné tajomstvo a kontaktné údaje zamestnancov a iných kontaktných osôb zákazníkov a obchodných partnerov. Toto oznámenie o ochrane osobných údajov presne určuje, akým spôsobom a na aké účely spoločnosť KWS spracúva osobné údaje súvisiace so zákazníkmi, ako aj s obchodnými partnermi a ich kontaktnými osobami.

Spoločnosť KWS chráni osobné údaje a spracúva ich výhradne v súlade s platnými zákonmi na ochranu osobných údajov a bezpečnosť údajov.

1. Na akom základe spracúvame vaše osobné údaje?

Zabezpečujeme, aby sa osobné údaje spracúvali výlučne primeraným spôsobom. Spracúvanie osobných údajov musí byť odôvodnené v súlade s právnymi predpismi EÚ o ochrane osobných údajov aspoň jedným z mnohých právnych „dôvodov“ a v tomto oznámení o ochrane osobných údajov uvádzame dôvody na akékoľvek ich spracúvanie.

Nižšie nájdete právne dôvody, ktoré odôvodňujú spracúvanie vašich údajov:

 • Súhlas, keď ste nám poskytli súhlas so spracúvaním svojich údajov (dostali ste formulár súhlasu s takýmto spracúvaním). Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať s budúcim účinkom.
 • Plnenie zmluvy, ak sú vaše údaje potrebné na uzavretie alebo plnenie zmluvy s vami.
 • Zákonná povinnosť, ak spracúvame vaše údaje, aby sme splnili naše zákonné povinnosti.
 • Oprávnený záujem, ak máme oprávnený záujem na spracúvaní vašich údajov a náš oprávnený záujem na spracúvaní prevažuje nad akýmkoľvek možným narušením vašich práv na ochranu osobných údajov.

2. Prečo a na aký účel spracúvame vaše údaje?

2.1. Údaje o zákazníkoch a ich kontaktných osobách

V rámci spolupráce so zákazníkmi spoločnosť KWS spracúva osobné údaje na tieto účely:

 • komunikácia so zákazníkmi o výrobkoch, službách a projektoch, napr. na spracovanie dopytov zákazníka,
  Právny základ: plnenie zmluvy, zákonná povinnosť, oprávnené záujmy (na účely marketingu našich produktov a služieb), súhlas.
 • plánovanie, realizácia a správa (zmluvných) obchodných vzťahov medzi spoločnosťou KWS a zákazníkom, napr. spracovanie objednávok na výrobky a služby, výber platieb na zaúčtovanie, fakturovanie, inkasovanie pohľadávok a výkon dodávok,
  Právny základ: plnenie zmluvy, právny záväzok, oprávnené záujmy (riadenie obchodného vzťahu).
 • vykonávanie prieskumov medzi zákazníkmi, marketingové kampane, prieskumy trhu, súťaže alebo podobné akcie a podujatia,
  Právny základ: legitímne záujmy (marketing našich produktov a služieb), súhlas.
 • dodržiavanie právnych záväzkov (napr. finančných a obchodných právnych predpisov), ako aj zásad spoločnosti KWS a noriem v odvetví,
  Právny základ: plnenie zmluvy, zákonná povinnosť, oprávnené záujmy (dodržiavanie právnych predpisov a vyhýbanie sa porušeniu predpisov).
 • urovnanie právnych sporov, presadzovanie existujúcich zmlúv a nárokov, uplatnenie a obhajovanie právnych nárokov,
  Právny základ: plnenie zmluvy, právny záväzok, oprávnené záujmy (obhajoba našich právnych záujmov).

2.2. Údaje o obchodných partneroch a ich kontaktných osobách

V rámci spolupráce s obchodnými partnermi spoločnosť KWS spracúva osobné údaje na tieto účely:

 • komunikácia s obchodnými partnermi o produktoch, službách a projektoch, napr. na spracovanie dopytov našich obchodných partnerov,
  Právny základ: plnenie zmluvy, právny záväzok, legitímne záujmy (s cieľom marketingu našich výrobkov a služieb), súhlas (s akýmkoľvek elektronickým marketingom e-mailom alebo telefonicky).
 • plánovanie, realizácia a správa (zmluvných) obchodných vzťahov medzi spoločnosťou KWS a obchodným partnerom, napr. spracovanie objednávok na výrobky a služby, výber platieb na zaúčtovanie, fakturovanie, inkasovanie pohľadávok a výkon dodávok,
  Právny základ: plnenie zmluvy, právny záväzok, oprávnené záujmy (riadenie obchodného vzťahu).
 • vykonávanie prieskumov medzi našimi obchodnými partnermi, marketingové kampane, prieskumy trhu, súťaže alebo podobné akcie a podujatia,
  Právny základ: legitímne záujmy (marketing našich produktov a služieb), súhlas.
 • dodržiavanie právnych záväzkov (napr. finančných a obchodných právnych predpisov), ako aj zásad spoločnosti KWS a noriem v odvetví,
  Právny základ: plnenie zmluvy, zákonná povinnosť, oprávnené záujmy (dodržiavanie právnych predpisov a vyhýbanie sa porušeniu predpisov).
 • urovnanie právnych sporov, presadzovanie existujúcich zmlúv a nárokov, uplatnenie a obhajovanie právnych nárokov,
  Právny základ: plnenie zmluvy, právny záväzok, oprávnené záujmy (obhajoba našich právnych záujmov).
 • Riadenie produkcie osiva a pestovania rastlín farmármi/dodávateľmi poverenými prostredníctvom dohody (napr. na umožnenie spoločnosti KWS vykonávať vysoko účinné pracovné procesy v teréne a na podporu analýzy a integrácie údajov),
  Právny základ: plnenie zmluvy, legitímny záujem (zabezpečiť vysokú kvalitu osiva a optimalizovať procesy v rámci produkcie osiva).

3. Aký druh osobných údajov môže spoločnosť KWS získavať o zákazníkoch, obchodných partneroch a kontaktných osobách?

Spoločnosť KWS spracúva tieto kategórie osobných údajov, ak sú splnené vyššie uvedené kritériá:

3.1. Údaje o zákazníkoch a ich kontaktných osobách

 • kontaktné údaje, akými sú meno a priezvisko, adresa, telefónne číslo, mobilné telefónne číslo, dátum narodenia (ak nám bolo slobodne poskytnuté), číslo faxu a e-mailová adresa,
 • platobné údaje, akými sú údaje o spracúvaní platobných transakcií,
 • ďalšie informácie, ktoré je potrebné spracúvať v rámci projektu zákazníka alebo plnenia zmluvnej dohody so spoločnosťou KWS, alebo ktoré dobrovoľne poskytujú naši zákazníci, napr. zadané objednávky, dopyty alebo údaje o projekte,
 • obchodné údaje, akými sú výmera, prevalencia chorôb a pôdne podmienky, množstvo a typ použitých výrobkov spoločnosti KWS a konkurenčných spoločností, vernostné body,
 • história interakcií medzi zákazníkom a spoločnosťou KWS, napr. účasť na podujatiach spoločnosti KWS, pošta, interakcie so zástupcami a externými samostatne zárobkovo činnými osobami spoločnosti KWS.

3.2. Údaje o obchodných partneroch a ich kontaktných osobách

Spoločnosť KWS spracúva tieto kategórie osobných údajov, ak sú splnené vyššie uvedené kritériá:

 • kontaktné údaje, akými sú meno a priezvisko, sídlo spoločnosti, pracovné telefónne číslo, pracovné mobilné telefónne číslo, pracovné číslo faxu a pracovná e-mailová adresa,
 • platobné údaje, akými sú údaje o spracúvaní platobných transakcií alebo boj proti podvodom vrátane údajov o kreditných kartách a bezpečnostných číslach,
 • ďalšie informácie, ktoré je potrebné spracúvať v rámci projektu alebo plnenia zmluvnej dohody so spoločnosťou KWS, alebo ktoré dobrovoľne poskytujú naše kontaktné osoby, napr. zadané objednávky, dopyty alebo údaje o projekte,
 • informácie pochádzajúce z verejne dostupných zdrojov, informačných databáz alebo úverových agentúr,
 • podľa potreby v rámci kontroly dodržiavania predpisov: informácie o príslušných právnych sporoch a iných právnych sporoch s obchodnými partnermi,
 • na riadenie produkcie osiva a pestovania rastlín farmármi/dodávateľmi poverenými prostredníctvom dohody sa uplatňujú aj tieto údaje: údaje z poľa, napr. snímky z dronu a satelitné snímky, environmentálne údaje (napr. údaje o počasí a pôde), počet semien a údaje o strojoch, ako aj údaje merania z terénu, plány digitálnych polí, hranice polí a história.

4. Ako získavame vaše osobné údaje?

4.1. Údaje o zákazníkoch a ich kontaktných osobách

Spravidla nám poskytujete vaše osobné údaje. Môžeme však tiež získavať údaje od našich obchodných partnerov, dodávateľov, predajcov alebo sprostredkovateľov údajov.

4.2. Údaje o obchodných partneroch a ich kontaktných osobách

Vaše osobné údaje môžeme získavať od priamo od vás alebo tretích strán, akými sú naši obchodní partneri, úverové agentúry a agentúry pre boj proti podvodom, sankčné zoznamy, zoznamy politicky exponovaných osôb a verejné evidencie.

5. Kto sú príjemcovia a majú sídlo v tretích krajinách?

Spoločnosť KWS prenáša osobné údaje dcérskym spoločnostiam spoločnosti KWS alebo iným súkromným subjektom, ale iba ak je to potrebné na splnenie jedného alebo viacerých z vyššie uvedených účelov.

Spoločnosť KWS poskytuje osobné údaje súdom, úradom a právnickým kanceláriám, pokiaľ je to právne prípustné a nevyhnutné na dodržanie platných zákonov alebo na uplatnenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov.

Spoločnosť KWS spolupracuje s internými a externými prevádzkovateľmi služieb (sprostredkovateľmi), akými sú napríklad poskytovatelia služieb v oblasti obsluhy informačných technológií. Títo poskytovatelia služieb musia vystupovať výhradne v súlade s pokynmi spoločnosti KWS a sú zmluvne zaviazaní dodržiavať platné požiadavky na ochranu osobných údajov.

Príjemcovia uvedení v 5. časti sa môžu nachádzať v krajinách mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (ďalej len „tretie štáty“), v ktorých platné právne predpisy neposkytujú rovnakú ochranu osobných údajov. Ak v takom prípade odovzdáme vaše osobné údaje príjemcom mimo Európskeho hospodárskeho priestoru, zabezpečíme primeranú úroveň ochrany vašich osobných údajov, pokiaľ to nie je v súlade so zákonným povolením. Ak chcete získať kópiu záruk, ktoré používame pri vývoze vašich osobných údajov, obráťte sa na prevádzkovateľa pomocou kontaktných údajov uvedených nižšie.

6. Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?

Ak spoločnosť KWS neurčila čas uchovávania počas získavania údajov (napr. vo vyhlásení o súhlase), vaše osobné údaje budú vymazané, ak ich uchovávanie už nie je potrebné na splnenie účelu uchovávania, pokiaľ zákonné povinnosti týkajúce sa uchovávania (napr. podľa obchodného alebo daňového zákona) ) nevyžadujú dlhšie uchovanie.

7. Aké práva máte? V kontexte platných právnych ustanovení máte určité práva súvisiace s vašimi osobnými údajmi. Upozorňujeme, že pri uplatňovaní týchto práv existujú určité výnimky, a preto ich nebudete môcť uplatniť vo všetkých prípadoch.

 • Informácie: Máte právo získať informácie o všetkých osobných údajoch, ktoré o vás spoločnosť KWS uchováva.
 • Oprava: Môžete požiadať, aby sme zmenili nesprávne osobné údaje.
 • Vymazanie: Môžete nás požiadať, aby sme za určitých okolností vymazali osobné údaje, a my prijmeme príslušné opatrenia, aby sme informovali ostatných prevádzkovateľov, ktorí spracúvajú údaje a ktorých ste požiadali o vymazanie odkazov na vaše údaje, o poskytnutie kópií vašich údajov a duplikácií vašich údajov.
 • Odvolanie súhlasu: Môžete odvolať svoj súhlas so spracúvaním údajov, ktorý ste nám udelili, a zabrániť ďalšiemu spracúvaniu, ak neexistuje žiadny iný dôvod, prečo môže alebo musí spoločnosť KWS vaše osobné údaje spracúvať.
 • Zákaz: V určitých prípadoch môžete požiadať, aby sme obmedzili spracúvanie vašich údajov.
 • Prenosnosť: Ak ste nám poskytli údaje na základe zmluvy alebo súhlasu, môžete požiadať, aby sme vám vami poskytnuté údaje vydali v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte alebo o ich zaslanie inému prevádzkovateľovi.

Právo namietať

Právo na namietanie v konkrétnom prípade

Z dôvodov vyplývajúcich z vašej jedinečnej situácie máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu vašich osobných údajov, ktoré je založené na oprávnených záujmoch. To sa vzťahuje aj na profilovanie na základe týchto ustanovení.Tieto osobné údaje na tieto účely sa už ďalej nebudú spracúvať, pokiaľ sa nepreukážu nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo toto spracúvanie neslúži na presadzovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Právo namietať proti spracúvaniu údajov na účely priamej reklamy

V jednotlivých prípadoch sa vaše údaje spracúvajú na účely vykonávania priamej reklamy. Máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu svojich osobných údajov na tieto reklamné účely. Vzťahuje sa to tiež na profilovanie, pokiaľ je spojené s takouto priamou reklamou. Ak namietate proti spracúvaniu na účely priamej reklamy, vaše osobné údaje sa už na tieto účely nebudú ďalej spracúvať.

Ak chcete presadiť práva uvedené vyššie, obráťte sa na nás pomocou uvedených kontaktných údajov.

 • Odoslať sťažnosť: Sťažnosť týkajúcu sa nášho spracúvania môžete odoslať úradu pre ochranu údajov.

8. Kontaktné údaje

Prevádzkovateľ pre spracúvanie údajov je:

KWS Semena, s.r.o.
Ivanská cesta 30/B
821 04 Bratislava
Slovensko
Telefón: +421 (0) 2 32 112 590
Fax: +421 (0) 2 32 112 591
E-mail: kwssemena@kws.sk

Bratislava, Január 2021

Všetky zásady ochrany osobných údajov