Ochrana vašich údajov ako uchádzača o zamestnanie

Pomocou týchto zásad ochrany osobných údajov vás my, spoločnosť KWS Semena, s.r.o., Ivanská cesta 30/B, 821 04 Bratislava, Slovensko (ďalej len „KWS“, „my“ alebo „nás“) informujeme o tom, aké údaje sa budú spracúvať v súvislosti s vaším procesom žiadosti a aké práva v tomto ohľade máte.

1. Aké osobné údaje spracúvame v súvislosti s vaším procesom žiadosti?

Môžeme spracúvať akékoľvek z týchto osobných údajov v danom prípade. Nie všetky z nasledujúcich údajov od všetkých uchádzačov budeme spracúvať.

 • Kontaktné údaje vrátane mena, osobnej poštovej adresy, telefónneho (-ych) čísla (-el) a osobnej e-mailovej adresy
 • Štátna príslušnosť a národnosť, miesto a dátum narodenia
 • Údaje týkajúce sa vašich školení, kvalifikácií a profesionálneho rozvoja
 • Údaje týkajúce sa akýchkoľvek činností celoživotného vzdelávania a ďalších kvalifikácií
 • Očakávania platu, výpovedné lehoty, certifikáty, referenčné údaje, odporúčania, pracovné povolenie, postihnutie, jazykové schopnosti.

2. Na aký účel spracúvame vaše údaje?

(a) Vaše osobné údaje, ktoré od vás dostaneme, používame na spracúvanie vašej žiadosti pre konkrétnu pracovnú pozíciu alebo ako nevyžiadanú žiadosť, aby sme vykonali proces uchádzania a na rozhodnutie sa, či s vami uzatvoríme pracovnoprávny vzťah.

(b) Za určitých okolností môžeme vaše osobné údaje spracúvať aj na základe vyjadrenia súhlasu, ktorý nám dáte. Účely spracúvania sú založené na obsahu príslušného vyjadrenia súhlasu. Môže sa to vzťahovať napríklad na nasledujúce prípady:

 • vaša žiadosť neviedla k uzavretiu pracovnoprávneho vzťahu s našou spoločnosťou. Váš profil však môže byť zaujímavý pre budúce voľné pracovné miesta na porovnateľnej pozícii v našej spoločnosti alebo inej spoločnosti v rámci skupiny KWS a pridali sme vás do našej skupiny uchádzačov o zamestnanie v celej skupine.

(c) Za určitých okolností môžeme tiež spracúvať vaše osobné údaje, aby sme splnili zákonné povinnosti podľa obchodného, daňového, finančného alebo trestného zákona. Účely spracúvania sú založené na príslušnej zákonnej povinnosti. Vo všeobecnosti sa spracúvanie vykonáva na účely dodržiavania požiadaviek oficiálneho dohľadu a zverejňovania.

(d) V prípade potreby môžeme tiež spracúvať vaše osobné údaje, aby sme chránili naše oprávnené záujmy. Vaše osobné údaje budeme spracúvať, iba ak po zvážení našich záujmov pri spracúvaní v porovnaní s vašimi potenciálne konfliktnými záujmami a základnými právami a slobodami zistíme, že naše záujmy prevažujú. Môže sa to vzťahovať na nasledujúce prípady:

 • obhajoba proti uplatňovaným právnym nárokom na základe procesu podania žiadosti. Náš oprávnený záujem napríklad spočíva v dôkaznom bremene v konaniach podľa všeobecného zákona o rovnakom zaobchádzaní.

3. Na akom základe spracúvame vaše údaje?

(a) Vaše osobné údaje, ktoré spracúvame na účely vykonania procesu podania žiadosti a rozhodnutia o uzatvorení pracovnoprávneho vzťahu, sú spracúvané na základe čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR).

Údaje o vás, ktoré môžu predstavovať zvláštne kategórie osobných údajov v zmysle čl. 9 ods. 1 nariadenia GDPR spracúvame iba na základe čl. 9 ods. 2 nariadenia GDPR, to znamená, ak je zamýšľané spracovanie legitímne v súlade so zákonom.

(b) V prípadoch, keď vaša žiadosť nepovedie k zamestnaniu v našej spoločnosti, ale váš profil môže byť zaujímavý pre porovnateľnú pozíciu v našej spoločnosti alebo inej spoločnosti v skupine KWS a pridali sme vás do našej skupiny uchádzačov o prácu v celej skupine, budeme vaše osobné údaje spracúvať na základe vami vydaného vyjadrenia súhlasu. V tejto súvislosti sa údaje spracúvajú na základe čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR.

Pokiaľ spracúvame osobitné kategórie osobných údajov na základe vášho súhlasu, postupuje sa na základe čl. 9 ods. 2 nariadenia GDPR.

Súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Upozorňujeme však, že toto odvolanie je účinné iba do budúcnosti, čo znamená, že nemá vplyv na zákonnosť spracúvania údajov, ktoré sa vykonávalo až do okamihu odvolania na základe vášho súhlasu.

(c) Ak spracúvame vaše osobné údaje, aby sme splnili zákonné povinnosti, v tejto súvislosti sa údaje spracúvajú na základe čl. 6 ods. 1 písm. c) nariadenia GDPR.

Pokiaľ spracúvame osobitné kategórie osobných údajov, aby sme splnili zákonné povinnosti, vykonávame to na základe čl. 9 ods. 2 nariadenia GDPR.

(d) Ak spracúvame vaše osobné údaje na ochranu našich oprávnených záujmov, údaje sa v tomto ohľade spracúvajú na základe čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR. V takom prípade naše oprávnené záujmy spočívajú v sledovaní účelov uvedených v časti 2 písm. d).

4. Získavajú vaše osobné údaje aj tretie strany?

Spracúvame najmä tie osobné údaje, ktoré dostaneme priamo od vás. Za určitých okolností získame vaše osobné údaje aj od tretích strán. Môže sa to vykonávať napríklad v nasledujúcich prípadoch:

 •  dostaneme vaše údaje ako žiadateľa od inej zo spoločností v rámci skupiny KWS, ak boli vaše dokumenty žiadosti pridané do zoznamu uchádzačov;
 •  vaše údaje žiadateľa dostaneme prostredníctvom náborovej agentúry;
 •  vaše údaje žiadateľa dostaneme od zamestnanca spoločnosti KWS ako odporúčanie;
 •  vaše údaje ako žiadateľa dostaneme zo sociálnej siete alebo pracovného portálu, kde ste sa zaregistrovali, aby ste mohli byť súčasťou zoznamu uchádzačov.

Ak je to potrebné, budeme vás o tom podrobnejšie informovať samostatne.

5. Posielame vaše údaje tretím stranám? Kto sú príjemcovia a majú sídlo v tretích krajinách?

Ak ste poskytli súhlas alebo ak vstúpi do platnosti iný právny základ, postúpime vaše údaje ako uchádzača iným spoločnostiam v rámci skupiny KWS.

Spolupracujeme s internými a externými poskytovateľmi služieb spoločnosti (ďalej len „sprostredkovatelia“), ako sú poskytovatelia služieb údržby IT. Títo poskytovatelia služieb môžu konať výhradne v súlade s našimi pokynmi a sú zmluvne povinní dodržiavať platné požiadavky na ochranu osobných údajov.

Pokiaľ je to právne prípustné a nevyhnutné na dodržanie platných právnych predpisov alebo na uplatnenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov, postúpime vaše osobné údaje súdom, úradom a právnickým kanceláriám.

Príjemcovia uvedení v 5. časti sa môžu nachádzať v krajinách mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (ďalej len „tretie štáty“), v ktorých platné právne predpisy neposkytujú rovnakú ochranu osobných údajov. Ak v takom prípade odovzdáme vaše osobné údaje príjemcom mimo Európskeho hospodárskeho priestoru, zabezpečíme primeranú úroveň ochrany vašich osobných údajov, pokiaľ to nie je v súlade so zákonným povolením. Ak chcete získať kópiu záruk, ktoré používame pri vývoze vašich osobných údajov, obráťte sa na prevádzkovateľa pomocou kontaktných údajov uvedených nižšie.

6. Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?

Spoločnosť KWS uchováva údaje uchádzačov iba tak dlho, ako je to potrebné na splnenie uvedených účelov (pozrite si časť 2). Údaje, ktoré už nie sú potrebné alebo ktoré spoločnosť KWS už nemôže uchovávať, budú nenávratne anonymizované alebo vymazané. V prípade anonymizácie údajov môže spoločnosť KWS uložiť údaje na dlhšie obdobie, pretože boli odstránené všetky osobné údaje.

Ak vaša žiadosť nebude úspešná, dokumenty vašej žiadosti vymažeme najneskôr do šiestich mesiacov od ukončenia procesu podávania žiadosti, pokiaľ ste nám nedali súhlas s pridaním vašich údajov do nášho zoznamu uchádzačov. V takom prípade vaše údaje vymažeme najneskôr do dvoch rokov.

Ak medzi vami a nami vznikne pracovnoprávny vzťah, nevymažeme údaje z vášho procesu prihlasovania, ale v nevyhnutnom prípade ich zahrnieme do vášho personálneho spisu. Tieto údaje potom spracúvame na účely uzatvorenia pracovnoprávneho vzťahu.

7. Aké práva máte?

V kontexte platných právnych ustanovení máte určité práva súvisiace s vašimi osobnými údajmi. Upozorňujeme, že pri uplatňovaní týchto práv existujú určité výnimky, a preto ich nebudete môcť uplatniť vo všetkých prípadoch.

 • Informácie: Máte právo získať informácie o všetkých osobných údajoch, ktoré o vás spoločnosť KWS uchováva.
 • Oprava: Môžete požiadať, aby sme zmenili nesprávne osobné údaje.
 • Vymazanie: Môžete nás požiadať, aby sme za určitých okolností vymazali osobné údaje, a my prijmeme príslušné opatrenia, aby sme informovali ostatných prevádzkovateľov, ktorí spracúvajú údaje a ktorých ste požiadali o vymazanie odkazov na vaše údaje, o poskytnutie kópií vašich údajov a duplikácií vašich údajov.
 • Odvolanie súhlasu: Môžete odvolať svoj súhlas so spracúvaním údajov, ktorý ste nám udelili, a zabrániť ďalšiemu spracúvaniu, ak neexistuje žiadny iný dôvod, prečo môže alebo musí spoločnosť KWS vaše osobné údaje spracúvať.
 • Zákaz: V určitých prípadoch môžete požiadať, aby sme obmedzili spracúvanie vašich údajov.
 • Prenosnosť: Ak ste nám poskytli údaje na základe zmluvy alebo súhlasu, môžete požiadať, aby sme vám vami poskytnuté údaje vydali v štruktúrovanom, bežnom a strojovo čitateľnom formáte alebo o ich zaslanie inému prevádzkovateľovi.

Právo namietať

Právo na namietanie v konkrétnom prípade

Z dôvodov vyplývajúcich z vašej jedinečnej situácie máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu vašich osobných údajov, ktoré je založené na oprávnených záujmoch. Tieto osobné údaje na tieto účely sa už ďalej nebudú spracúvať, pokiaľ sa nepreukážu nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo toto spracúvanie neslúži na presadzovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Ak chcete presadiť práva uvedené vyššie, obráťte sa na nás pomocou uvedených kontaktných údajov.

 • Odoslať sťažnosť: Sťažnosť týkajúcu sa nášho spracúvania môžete odoslať úradu pre ochranu údajov.

8. Kontaktné údaje

Prevádzkovateľ pre spracúvanie údajov je:

KWS Semena, s.r.o.
Ivanská cesta 30/B
821 04 Bratislava, Slovensko
Telefón: +421 (0) 2 32 112 590
Fax č.: +421 (0) 2 32 112 591
E-mail: kwssemena@kws.sk

Bratislava, Október 2020

Všetky zásady ochrany osobných údajov