• KWS_mann_geht_ueber_strasse_aerial_view.jpg
    Zaangażowanie społeczne

Zaangażowanie społeczne

Nasze zaangażowanie społeczne skupia się na promowaniu inicjatyw i
projektów w dziedzinie nauki, edukacji, spraw społecznych i kultury dzięki darowiznom i
sponsoringowi, a także osobistemu zaangażowaniu naszych pracowników.

Głównym celem naszego zaangażowania jest wzmocnienie regionalnej i lokalnej atrakcyjności
naszych ośrodków kulturalno-społecznych, które mieszczą się głównie na terenach wiejskich. Zachęcamy naszych pracowników do zaangażowania się w swoim środowisku społecznym. Wielu pracowników KWS aktywnie uczestniczy w pomaganiu uchodźcom.

Promujemy naukę i badania, szczególnie w dziedzinie hodowli roślin. Wspomagamy młodych naukowców (np. za pomocą stypendiów i staży), a także najnowsze badania.

  • Ludzie w KWS

    Duża liczba pracowników KWS angażuje się w działania na rzecz swojego środowiska, wspierając uchodźców w życiu codziennym i organizując ich integrację. W pełni popieramy taką postawę.

    Christina Zöllner, Wiceprzewodniczący
    KWS_Christina_Zoellner_2018.jpg

Promocja nauki i edukacji

Wierzymy, że w dłuższej perspektywie nasze społeczeństwo będzie czerpać korzyści z nauki na wysokim poziomie. Jako motor innowacji i pozostając w bliskim kontakcie z nauką, staramy się wspierać tę dziedzinę, co jest szczególnie korzystne dla młodych naukowców. Wydatki na wspomaganie nauki i edukacji w Niemczech wyniosły około 715 500 EUR w okresie obrachunkowym 2016/2017.

Obejmuje to na przykład wspieranie różnych projektów prowadzonych na Uniwersytecie w Getyndze. Stażyści wspierani są licznymi stypendiami. Należą do nich między innymi stypendium niemieckie i stypendium Ferdinanda von Lochowa. Ponadto KWS wspiera organizacje naukowe, konferencje i wydarzenia o znaczeniu krajowym i międzynarodowym.

Projekty dotyczące rozwoju wydajności

Ta inicjatywa, która została wdrożona w okresie obrachunkowym 2012/2013, ma na celu przyczynienie się do hodowli i rozpowszechniania nasion dostosowanych lokalnie odmian upraw w Peru i Etiopii, a także zachowanie lokalnej bioróżnorodności. KWS współpracuje ze swoimi partnerami w celu wyszkolenia młodych hodowców roślin w swoim zakładzie, a także wzmocnienia programów hodowlanych i banków genów dzięki najbardziej potrzebnemu wyposażeniu. Ponadto w Etiopii wspieramy również dostęp drobnych rolników do ulepszonego materiału siewnego. W okresie obrachunkowym 2016/2017 zainwestowaliśmy 213 195 EUR na tę inicjatywę.

Sponsorowana katedra uniwersytecka

Od 2007 r. wspieramy sponsorowaną katedrę „Informatyki w zakresie różnorodności biologicznej roślin uprawnych i hodowli” na Uniwersytecie w Hohenheim; w ubiegłym okresie obrachunkowym pomoc ta wyniosła 100 000 EUR.

Stypendia

Uczestniczyliśmy w ogólnokrajowym programie stypendialnym niemieckich uniwersytetów na Uniwersytecie w Getyndze na wysokość 14 400 EUR. Regularnie wspieramy konferencje, organizacje i wydarzenia naukowe.

Zrównoważony rozwój w KWS

Problemy społeczne i społeczność

Zdajemy sobie sprawę z odpowiedzialności, jaką ponosimy wobec społeczeństwa i angażujemy się na rzecz nauki i edukacji, promujące jednocześnie projekty kulturalne i społeczne wokół naszych zakładów. Łączne wydatki KWS na zaangażowanie społeczne wyniosły ponad milion euro.

KWS wydał około 339 000 EUR na promocję regionalną i projekty regionalne w okresie obrachunkowym 2016/2017. Kwota ta obejmuje między innymi wydatki na EINBECK MARKETING Gesellschaft für Stadt- und Standortmarketing GmbH. KWS bardzo poważnie podchodzi do swojej odpowiedzialności wobec społeczeństwa oraz w celu ułatwienia integracji nowych obywateli wspierał na miejscu Einbecker BürgerSpital i pomoc uchodźcom. Staramy się także wspierać sztukę i kulturę oraz projekty społeczne i kościelne. Inicjatywa ta przyniosła również korzyści inicjatywom edukacyjnym, szkołom, stowarzyszeniom sportowym i organizacjom niedochodowym.

Inicjatywa „Nowi sąsiedzi”

Od 2015 roku wspieramy inicjatywę „Nowi sąsiedzi” w diakonie w Einbeck. Na przykład pracownicy KWS angażują się do oferowania pomocy w magazynie darowizn i wspierają rodziny uchodźców w codziennym życiu, pomagając im zintegrować się na rynku pracy.

Ponadto KWS oferuje możliwości zatrudnienia nowym współpracownikom ze środowisk uchodźców – poprzez szkolenia językowe, wstępne kwalifikacje lub szkolenia.

Projekt szkoły „Ackerdemia”

Dzięki projektowi „Ackerdemia” KWS zapewnia wsparcie wraz z rozruchem i organizacją niedochodową Verein Ackerdemia e.V. Uczniowie ze szkół w Einbeck, Northeim i Wohlde przy organizacji i pielęgnacji szkolnego ogrodu.

Zgodnie z otrzymywanymi wskazówkami uczniowie przekształcają nieużywane działki w ogród warzywny. Ackerdemia e.V. doradza i wspiera szkoły w planowaniu, zakładaniu i pielęgnacji szkolnego ogrodu. Specjalnie przygotowani nauczyciele opiekują się młodymi ogrodnikami.

Twoja osoba do kontaktów

Stephan Krings
Stephan Krings
Head of Global Marketing and Communications
Wyślij email
KONTAKT