Informacja dotycząca ochrony danych dla profilu firmy w serwisie Facebook

My, firma KWS Polska Sp. z.o.o. i KWS Lochow Polska Sp. z.o.o. (zwana dalej „KWS”, „my” lub „nam”), bardzo poważnie traktujemy ochronę danych osobowych oraz ich poufne przetwarzanie.

Dane osobowe użytkownika są przetwarzane po przejściu użytkownika na nasz profil firmowy w serwisie Facebooku (https://www.facebook.com/KWSPolska/). Z tego względu informujemy użytkowników o przetwarzaniu ich danych osobowych oraz o prawach, które w związku z tym posiadają.

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie dotyczącym ochrony danych odnoszą się do przetwarzania danych osobowych użytkownika w związku z wizytą użytkownika na firmowym profilu w serwisie Facebooku w zakresie, w jakim takie przetwarzanie jest wykonywane przez nas.

Dane osobowe użytkownika są również częściowo przetwarzane przez firmę Facebook Ireland Ltd. jako współadministratora (zwaną dalej „serwisem Facebook”). Serwis Facebook dostarcza szczegółowych informacji na temat współadministracji i przetwarzania danych tutaj: https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data.

W związku z wizytą użytkownika na profilu firmy w serwisie Facebook dane osobowe mogą być również przetwarzane w dalszym zakresie przez serwis Facebook. W takim przypadku przetwarzanie będzie odbywać się na wyłączną odpowiedzialność serwisu Facebook oraz bez naszej wiedzy. Więcej informacji przekazanych przez serwis Facebook można znaleźć tutaj: https://www.facebook.com/about/privacy/.

1. Administrator

Administratorem na potrzeby przetwarzania danych są:

KWS Polska Sp. z.o.o.
ul. Głogowska 151, 60-206 Poznań
Telefon: +48 61 873 88 00
Faks: +48 61 873 88 08
Adres e-mail: iod-plpr@kws.com

KWS Lochow Polska Sp. z.o.o.
ul. Słowiańska 5, Kondratowice
57-150 Prusy
Telefon: +48 71 39 27-300
Faks: +48 71 39 27-301
Adres e-mail: iod-plpr@kws.com

Współadministratorem przetwarzania danych w rozumieniu artykułu 26 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych UE jest:

Facebook Ireland Ltd.
4 Grand Canal Square
Dublin 2, Irlandia

2. W jakich celach przetwarzamy dane użytkownika i jaka jest podstawa prawna takiego przetwarzania?

Dane osobowe użytkownika przetwarzamy w kontekście profilu firmowego w serwisie Facebook w następujących celach:

a) Kontakt i interakcja poprzez serwis Facebook

Dane osobowe użytkownika przetwarzamy, kiedy użytkownik nawiąże z nami kontakt za pośrednictwem profilu firmy, korzystając z funkcji serwisu Facebook umożliwiających taki kontakt (np. wiadomości, funkcji komentarzy, darowizn lub przycisku „lubię to”) bądź za pomocą treści dostarczonych przez nas (np. filmów).

Jeśli użytkownik skontaktuje się z nami w ten sposób, będziemy przetwarzać dane osobowe użytkownika, które można wyświetlać bezpośrednio w tym kontekście (zwykle nazwa użytkownika, obrazek profilowy, treść wiadomości, w tym zdjęcia, datę i czas interakcji), aby odpowiedzieć na kontakt użytkownika. Przetwarzamy również dane osobowe użytkownika w celach związanych z naszym wizerunkiem publicznym, a także na potrzeby informacji o naszych produktach, usługach i projektach oraz ich optymalizacji.

Podstawa prawna przetwarzania to artykuł 6(1)(f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych UE. Nasz uzasadniony interes polega na kontaktowaniu się z (potencjalnymi) klientami i zainteresowanymi stronami, a także na kreowaniu publicznego wizerunku naszej firmy oraz informowaniu użytkowników o naszych produktach, usługach i projektach.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych użytkownika to artykuł 6(1)(b) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych UE, pod warunkiem że kontakt użytkownika z nami za pośrednictwem serwisu Facebook ma na celu zawarcie lub wykonanie umowy.

b) Analizy w celach statystycznych przy użyciu strony Insights w serwisie Facebook

Wykorzystujemy stronę Insights w serwisie Facebook na potrzeby ukierunkowanego projektowania oraz ciągłej optymalizacji naszych ofert na profilu firmowym w serwisie Facebook. W przypadku każdej wizyty lub interakcji w naszym profilu firmowym otrzymujemy anonimizowane informacje statystyczne na temat odwiedzających serwis Facebook oraz ich interakcji na profilu firmowym (strona Insights).

Przetwarzanie danych w tym zakresie odbywa się w ramach współadministrowania wraz z serwisem Facebook zgodnie z artykułem 26 rozporządzenia RODO. Serwis Facebook udostępnia podstawowe postanowienia umowy współadministratorów przetwarzania danych tutaj: https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data.

Dane przetwarzamy za pomocą strony Insights w celu optymalizacji naszej oferty oraz zapewnienia efektywniejszej komunikacji z (potencjalnymi) klientami i zainteresowanymi stronami.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych to artykuł 6(1)(f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych UE. Nasz uzasadniony interes polega na poprawie naszej oferty w serwisie Facebook.

c) Przeprowadzanie loterii

Jeśli użytkownik weźmie udział w jednej z naszych loterii, będziemy przetwarzać dane użytkownika w celu przeprowadzenia odpowiedniej loterii. Celem przetwarzania danych osobowych jest wyłonienie i ogłoszenie zwycięzców oraz przekazanie nagród. W tym celu w serwisie Facebook zapisywane są imiona i nazwiska osób uczestniczących w loterii, spośród których wybiera się zwycięzców. Następnie KWS ogłasza zwycięzców i kontaktuje się z nimi w celu uzyskania ich adresu pocztowego i wysłania nagród.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych to artykuł 6(1)(f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych UE. Uzasadnionym interesem KWS jest możliwość określenia i przedstawienia zwycięzcy(-ów) loterii i dystrybucji nagród.

3. Czy KWS przekazuje dane użytkowników podmiotom zewnętrznym? Kto jest odbiorcą danych użytkownika i czy tacy odbiorcy znajdują się w krajach trzecich?

Odbiorcą danych osobowych jest serwis Facebook, który jako operator platformy przetwarza dane zgodnie z opisem w informacji o ochronie danych osobowych (https://www.facebook.com/about/privacy/).

KWS współpracuje z wewnętrznymi i zewnętrznymi usługodawcami (tzw. „podmiotami przetwarzającymi dane”) takimi jak firmy oferujące usługi IT. Usługodawcy tego typu mogą działać wyłącznie na podstawie instrukcji otrzymanych ze strony KWS oraz podlegają zobowiązaniom umownym dotyczącym przestrzegania odpowiednich wymogów w zakresie ochrony danych.

KWS może udostępniać dane osobowe sądom, organom lub kancelariom prawnym w zakresie, w jakim jest to zgodne z prawem, a także niezbędne do zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami bądź na potrzeby dochodzenia, ustanawiania lub obrony roszczeń.

Nie będziemy przekazywać danych osobowych użytkownika do krajów poza Europejskim Obszarem Gospodarczym („kraje trzecie”).

Jednakże, serwis Facebook przesyła dane osobowe do krajów spoza UE. Szczegóły można znaleźć w informacji dotyczącej ochrony danych osobowych (https://www.facebook.com/about/privacy/).

4. Jak długo przechowujemy dane osobowe użytkownika?

W celu realizacji naszych loterii imiona i nazwiska uczestników w serwisie Facebook są zapisywane do momentu określenia zwycięzcy/zwycięzców, a następnie są usuwanie. Nazwiska i dane adresowe zwycięzcy/zwycięzców są zapisywane do momentu rozesłania nagrody, a następnie dane te są usuwane.

W innym wypadku usuniemy dane, jeśli nie jest już wymagane realizowanych przez nas w celach i nie istnieją żadne inne podstawy prawne, w szczególności prawne lub umowne okresy przechowywania.

5. Jakie prawa ma użytkownik?

W kontekście obowiązujących przepisów prawa użytkownik ma określone prawa związane z danymi osobowymi. Należy pamiętać, że istnieją pewne wyjątki od wykonywania tych praw i dlatego praw tych nie można realizować we wszystkich przypadkach.

  • Informacje: Użytkownik ma prawo do uzyskania informacji na temat wszystkich danych osobowych przechowywanych przez KWS na swój temat.
  • Korekta: Użytkownik może zażądać zmiany nieprawidłowych danych osobowych.
  • Usunięcie: Użytkownik może zwrócić się do nas o usunięcie danych osobowych w pewnych okolicznościach, a my podejmiemy odpowiednie kroki w celu poinformowania innych administratorów, którzy przetwarzają dane, o żądaniu usunięcia łączy do danych użytkownika, kopii tych danych oraz ich duplikatów.
  • Wycofanie zgody: Użytkownik może wycofać udzieloną zgodę na przetwarzanie danych i zapobiec dalszemu przetwarzaniu, o ile nie istnieje żaden inny powód, dla którego KWS może lub musi przetwarzać dane osobowe użytkownika.
  • Ograniczenie: W niektórych przypadkach użytkownik może zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych.
  • Prawo do przenoszenia danych: Jeśli użytkownik dostarczył nam dane na podstawie umowy lub zgody, może zażądać otrzymania danych dostarczonych w formie ustrukturyzowanego, powszechnego i możliwego do odczytu maszynowego formatu lub wysłania go do innego administratora.

Prawo do wyrażenia sprzeciwu

Prawo do sprzeciwu zależne poszczególnych przypadków

Z przyczyn wynikających z wyjątkowej sytuacji użytkownika użytkownik ma prawo w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych osobowych opartych na uzasadnionym interesie. Te dane osobowe nie będą już przetwarzane w tych celach, chyba że określone zostaną obowiązkowe ochronne przyczyny przetwarzania, które przeważają nad interesem, prawami i swobodami użytkownika lub przetwarzanie będzie służyło dochodzeniu, ustanowieniu bądź obronie roszczeń.

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach reklamowych

W indywidualnych przypadkach dane użytkownika są przetwarzane w celu bezpośredniej reklamy. Użytkownikowi w każdym momencie przysługuje prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celach reklamowych. Jeśli użytkownik sprzeciwi się przetwarzaniu danych na potrzeby reklamy, jego dane osobowe nie będą dłużej przetwarzane w tym celu.

Aby skorzystać z powyższych praw, użytkownik może skontaktować się z nami lub, jeżeli przetwarzanie danych podlega współadministracji, z serwisem Facebook, korzystając z danych kontaktowych określonych w klauzuli 1 Oświadczenia o ochronie danych.

  • Składanie skarg: Skargi dotyczące przetwarzania danych można złożyć do organu ochrony danych.

Poznan i Prusy, Luty 2021