KLAUZULA INFORMACYJNA

1. KWS Polska sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu pod adresem: ul. Głogowska 151, 60-206 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000140365, NIP: 7781028415, REGON: 630406740 oraz KWS LOCHOW Polska sp. z o.o. z siedzibą w Kondratowicach pod adresem: ul. Słowiańska 5 Kondratowice, 57 – 150 Prusy, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000089194, NIP: 9141049007, REGON: 930825634 są Współadministratorami Danych Osobowych, (zwanymi dalej Współadministratorami) osób, które wypełniły powyższy formularz.

2. Współadministratorzy zobowiązują się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych danych osobowych. Wszyscy pracownicy Współadministratorów, którzy w zakresie swoich obowiązków przetwarzają dane osobowe, zostali odpowiednio przeszkoleni w zakresie przetwarzania danych osobowych, a Współadministratorzy wdrożyli odpowiednie zabezpieczenia oraz środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia najwyższego stopnia ochrony danych osobowych.

3. Współadministratorzy powołali Inspektora Ochrony Danych, którym jest Jakub Szajdziński z ENSIS Kancelarii Prawnej Cioczek & Szajdziński Sp. J.. Wszelkie zapytania, wnioski, skargi dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Współadministratorzy, zwane dalej Zgłoszeniami, należy kierować na następujący adres e-mail Inspektora Ochrony Danych: iod-plpr@kws.com lub w formie pisemnej na następujące adresy Współadministratorów: ul. Głogowska 151, 60-206 Poznań lub ul. Słowiańska 5 Kondratowice, 57 – 150 Prusy.

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu:

 • Prawidłowego wykonania umowy, którą Państwo z nami zawarli oraz w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Współadministratorach w związku z nią,
 • przesyłania Państwu informacji handlowych i marketingowych, w tym drogą elektroniczną, jeśli wyrazili Państwo na to zgodę.

5. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez okres dłuższy niż wskazany w zdaniu poprzedzającym, w przypadku gdy takie uprawnienie lub obowiązek nałożony na Współadministratorów wynika ze szczególnych przepisów prawa lub z prawnie uzasadnionego interesu Współadministratorów.

6. Źródłem przetwarzanych przez Współadministratorów Danych Osobowych są osoby, których dane dotyczą.

7. Dane osobowe nie podlegają profilowaniu, nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, nie są udostępniane podmiotom trzecim bez wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą. Dane osobowe bez zgody osoby, której dane dotyczą, mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom prawa publicznego, tj. organom władzy i administracji publicznej.

8. Dane osobowe mogą być powierzane do przetwarzania, na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych. Podmiot przetwarzający przetwarza powierzone dane osobowe, ale wyłącznie na potrzeby, w zakresie i w celach wskazanych w umowie powierzenia, o której mowa w zdaniu poprzedzającym. Dane powierzane są przede wszystkim takim podmiotom jak: firma hostingowa, firma świadcząca usługi informatyczne.

9. Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Współadministratorów, ma prawo do:

 • bycia informowanym o przetwarzaniu danych osobowych,
 • dostępu do swoich danych osobowych, informacji jakie dane i w jakim celu przetwarzają Współadministratorzy oraz prawo do uzyskania kopii takich danych osobowych, przy czym pierwszą kopię Współadministratorzy wydają bezpłatnie, a za każdą kolejną zgodnie z obowiązującymi przepisami
  o ochronie danych osobowych Współadministratorzy mogą pobrać odpowiednią opłatę administracyjną odpowiadającą kosztom sporządzenia kopii,
 • poprawiania, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych,
 • usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym),
 • ograniczenia przetwarzania,
 • przenoszenia danych - prawo to przysługuje jedynie wówczas, gdy podstawą przetwarzania danych była zgoda lub dane te były przetwarzane w sposób automatyczny,
 • wniesienia sprzeciwu od przetwarzania danych osobowych,
 • nie podlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10. W odniesieniu do prawa do usunięcia danych (prawa do bycia zapomnianym), Współadministratorzy zaznaczają, że zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych osoby, których dane są przetwarzane przez Współadministratorzy nie mają prawa do skorzystania z tego uprawnienia, jeżeli:

 • przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do skorzystania z prawa do wolności wypowiedzi
  i informacji,
 • przetwarzanie danych osobowych jest konieczne dla wywiązania się przez Współadministratorów
  z obowiązków prawnych wynikających z przepisów – Współadministratorzy nie mogą wówczas usunąć danych osobowych przez okres niezbędny do wywiązania się z obowiązków (np. podatkowych), które nakładają powszechnie obowiązujące przepisy prawa,
 • przetwarzanie danych osobowych jest dokonywane na potrzeby dochodzenia, ustalenia lub obrony roszczeń

11. Jeżeli osoby, których dane są przetwarzane przez Współadministratorów chcą skorzystać ze swoich praw, o których mowa w pkt. 9 powyżej, proszę przesłać wiadomość drogą poczty elektronicznej lub w formie pisemnej na adres e-mail lub adres korespondencyjny wskazany w pkt. 4 powyżej.

12. Każdy stwierdzony przypadek naruszenia bezpieczeństwa jest dokumentowany, a w razie wystąpienia jednej z sytuacji określonych w obowiązujących przepisach o ochronie danych osobowych, o takim naruszeniu tychże przepisów informowane są - jeżeli ma to zastosowanie - osoby, których dane dotyczą oraz Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.